Sidebar

Banner2 64

 
SC3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์  จันทร์เสม
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร
ประธานกรรมการ

SC1นางสาวยุพาภรณ์  สิงห์ลำพอง
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
กรรมการ

Art4นางสาวศุภกาญจน์  จำเริญรักษ์
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์
กรรมการ

ED1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร  รุ่งเรือง
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
กรรมการ

TNSUSKN1นายพิทูร  สุวรรณชัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สาขาการบริหารจัดการธุรกิจภาคเอกชน

IMG 0980นายสุนันต์  ระฆังทอง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สาขาการบริหารจัดการธุรกิจภาคเอกชน

TNSUSKN3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร  กมุทศรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สาขาการศึกษาระดับอุดมศึกษา

TNSUSKN4นายสุรศักดิ์  เกิดจันทึก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

TNSUSKN5นายศิริ  สาระผล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สาขาสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์
TNSUSKN6ดร.พรรณพิมล  ฉายาจิตชยวัศ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สาขาพลศึกษา การกีฬา และกีฬาคนพิการ

นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
  SC4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมาพร  ภักดี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
เลขานุการกรรมการวิทยาเขต
 

ระบบงานของวิทยาเขต

banner-online


ระบบงานสารบรรณ

e testing

การประกันคุณภาพการศึกษา

logojournalipe


banner webmailth

Checo buttom

akrawisut

researchsystem

eds ling2564

e student

e teacher

e administrator


Tnsuskn button 4


e book30

ติดตามบน FaceBook

fb tnsuskn


fb tnsuskn3


fb tnsuskn4

fb tnsuskn5

fb tnsuskn2

รายงานการประเมินตนเอง

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปฏิทินการจัดการศึกษา

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
9
10
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 

e book26
20150205205151A 
13workventure