Sidebar

ทำเนียบอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

Banner3 64


SC3
ผศ.ดร.ไวพจน์  จันทร์เสม
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร

SC1นางสาวยุพาภรณ์ สิงห์ลำพอง
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
การกีฬาและสุขภาพ

Art4นางสาวศุภกาญจน์  จำเริญรักษ์
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์

ผศ.ศิริพร  รุ่งเรือง
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

นางสาวน้ำฝน  ผ่องอำไพ
หัวหน้าสำนักงานรองอธิการบดี
ดร.ปรัชญา  สภาพงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

Art2ผศ.ดร.นพรัตน์  พบลาภ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะศิลปศาสตร์

ดร.ยุวลักษณ์  เส้งหวาน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
Tnsu3น.ส.พรพิมล  พันธ์กล้วยไม้
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี ชำนาญงาน

ผศ.ดร.ไวพจน์  จันทร์เสม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
ART15ผศ.เกรียงศักดิ์  สานะกัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะศิลปศาสตร์
นายชยกร  ปวรทวีสุข
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
Tnsu4นางสาวสุธาทิพย์  นิลม่วง
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
ชำนาญงาน
SC4ผศ.ชุติมาพร  ภักดี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
15475919165216ผศ.สุดเฉลิม  ศัสตราพฤกษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
คณะศิลปศาสตร์
ผศ.วิษณุ  อรุณเมฆ
หัวหน้าสำนักงานกีฬา
คณะศึกษาศาสตร์
Tnsu5นางบุศรา  สืบศักดิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
SC5นางสาวนฤมล  ศรีสุวรรณ
อาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
Art3นางกฤษณา  สงวนจีน
อาจารย์
คณะศิลปศาสตร์
chanitaผศ.ดร.ชนิตา  ไกรเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 คณะศึกษาศาสตร์

Tnsu8นายสุพจณ์  จันสีมา
นายช่างโยธา
ชำนาญงาน

ดร.วิภา  จันทรวงค์
อาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
Art6นายสุธิชา  ภิรมย์นุ่ม
อาจารย์
คณะศิลปศาสตร์
ED6ผศ.จงรักษ์  กะรัมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
คณะศึกษาศาสตร์

Tnsu6น.ส.สุทธิดา พัฒนากรสิตานนท์
นักวิชาการการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ

ดร.พุทธิพงษ์  เล็กขาว
อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
Art8 นางสาวกาญจนาถ  อุดมสุข
อาจารย์
คณะศิลปศาสตร์

ED9 ผศ.ดร.จุฑาทิพย์  สร้วงสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะศึกษาศาสตร์
Tnsu7นางสาวสิริลักขณ์  ร่มพล
เจ้าพนักงานห้องสมุด
ชำนาญงาน
SC9นายหริต  หัตถา
อาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

Art9นางสาววจารุวดี  แก้วมา
อาจารย์
คณะศิลปศาสตร์

ED7ผศ.ดร.วัชรกัญจน์  หอทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะศึกษาศาสตร์

นางสาวนงนภัส  พัชรภาคย์
เจ้าพนักงานธุรการ
(ไปช่วยราชการ)

ED03ดร.ภัทร์ธิรา  บุญเสริมส่ง
ครู (ชำนาญการ)
คณะศึกษาศาสตร์ED8นายชานน  สรรเสริญ
อาจารย์
คณะศึกษาศาสตร์ED10นายเอกราช  จันทร์กรุง
อาจารย์
คณะศึกษาศาสตร์
ED11นางสาวอัจฉราพรรณ  ช้างเขียว
อาจารย์
คณะศึกษาศาสตร์ 
   

 

  

นางกชพรรณ  มณีวงษ์
อาจารย์
คณะศึกษาศาสตร์

 
   

 

 

นายเฉลิมพล  บุญเกิด
อาจารย์
คณะศึกษาศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบงานของวิทยาเขต

banner-online


ระบบงานสารบรรณ

e testing

การประกันคุณภาพการศึกษา

logojournalipe


banner webmailth

Checo buttom

akrawisut

researchsystem

eds ling2564

e student

e teacher

e administrator


Tnsuskn button 4


e book30

ติดตามบน FaceBook

fb tnsuskn


fb tnsuskn3


fb tnsuskn4

fb tnsuskn5

fb tnsuskn2

รายงานการประเมินตนเอง

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปฏิทินการจัดการศึกษา

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
9
10
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 

e book26
20150205205151A 
13workventure