Sidebar

Banner1 64

  SC3ผศ.ดร.ไวพจน์  จันทร์เสม
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร
(ค.ด. พลศึกษา)
 
SC2ดร.ปรัชญา  สภาพงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(ปร.ด. วิทยาศาสตร์การกีฬา) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ชุติมาพร  ภักดี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
(กศ.ม. คณิตศาสตร์) 
ดร.ยุวลักษณ์  เส้งหวาน
 ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
(ค.ด. อุดมศึกษา)
  นายชยากร  ปวรทวีสุข
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
(ศษ.ม. พลศึกษา)
นางสาวยุพาภรณ์  สิงห์ลำพอง
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
(ค.ม. พลศึกษา)
Art4นางสาวศุภกาญจน์  จำเริญรักษ์
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์
(ศศ.ม. การสื่อสารพัฒนาการ)
ED1ผศ.ศิริพร  รุ่งเรือง
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(ค.ม. หลักสูตรและการสอน)
นายวิษณุ  อรุณเฆม
หัวหน้าสำนักงานกีฬา
(ศษ.ม.พลศึกษา)
  นางสาวน้ำฝน  ผ่องอำไพ
หัวหน้าสำนักงานรองอธิการบดี
(ศศ.บ. การจัดการทั่วไป)

ระบบงานของวิทยาเขต

banner-online


ระบบงานสารบรรณ

e testing

การประกันคุณภาพการศึกษา

logojournalipe


banner webmailth

Checo buttom

akrawisut

researchsystem

eds ling2564

e student

e teacher

e administrator


Tnsuskn button 4


e book30

ติดตามบน FaceBook

fb tnsuskn


fb tnsuskn3


fb tnsuskn4

fb tnsuskn5

fb tnsuskn2

รายงานการประเมินตนเอง

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปฏิทินการจัดการศึกษา

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
9
10
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 

e book26
20150205205151A 
13workventure