Sidebar

ทำเนียบลูกจ้างประจำ

ทำเนียบบุคลากร

เกี่ยวกับสถาบัน
Emp1นายสุเทพ  อุดมพันธ์
ช่างปูน ระดับ 3
Emp2นายณัฐพงษ์  ทองคำเภา
ช่างฝีมือทั่วไป ระดับ 3
Emp3นางวัลวดี  อุดมพันธ์
พนักงานห้องสมุด ระดับ 2
Emp4นางลัดดาวัลย์  แย้มอุบล
พนักงานธุรการ ระดับ 3
Emp5นายสมรัก  รุ่งศิริ
พนักงานทั่วไป ระดับ 2
Emp6นายเอกวัฒน์  เทศผ่อง
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2
Emp7นายชำนาญ  บุญโต
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2

userนายอนุชา แย้มน้อย
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 1
(ไปช่วยราชการ) 

 

ระบบงานของวิทยาเขต

banner-online


ระบบงานสารบรรณ

e testing

การประกันคุณภาพการศึกษา

logojournalipe


banner webmailth

Checo buttom

akrawisut

researchsystem

eds ling2564

e student

e teacher

e administrator


Tnsuskn button 4


e book30

ติดตามบน FaceBook

fb tnsuskn


fb tnsuskn3


fb tnsuskn4

fb tnsuskn5

fb tnsuskn2

รายงานการประเมินตนเอง

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปฏิทินการจัดการศึกษา

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
9
10
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 

e book26
20150205205151A 
13workventure