Sidebar

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

- ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัยขอสนับสนุนทุนวิจัยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

- ดาวน์โหลด สัญญาขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

- ดาวน์โหลด แบบฟอร์มติดตามงานวิจัยและนวัตกรรม

- ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรม

- ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนงานวิจัย

- ดาวน์โหลด บันทึกข้อความขอขยายเวลาการดำเนินการวิจัย

- ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอขยายเวลาการดำเนินโครงการวิจัย

- ดาวน์โหลด แบบฟอร์มหนังสือรับรองการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

- ดาวน์โหลด บันทึกข้อความการเดินทางไปราชการงานวิจัย

- ดาวน์โหลด บันทึกข้อความขอส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

ระบบงานของวิทยาเขต

banner-online


ระบบงานสารบรรณ

e testing

การประกันคุณภาพการศึกษา

logojournalipe


banner webmailth

Checo buttom

akrawisut

researchsystem

eds ling2564

e student

e teacher

e administrator


Tnsuskn button 4


e book30

ติดตามบน FaceBook

fb tnsuskn


fb tnsuskn3


fb tnsuskn4

fb tnsuskn5

fb tnsuskn2

รายงานการประเมินตนเอง

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปฏิทินการจัดการศึกษา

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
9
10
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 

e book26
20150205205151A 
13workventure