Sidebar

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงปฏิบัติภารกิจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสาครและเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา บุญคงเสน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร พร้อมผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเฝ้าฯ รับและส่งเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงปฏิบัติภารกิจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสาครและเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)  ณ ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

ในการนี้ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ได้นำนักศึกษาทั้ง ๓ คณะวิชา จำนวน ๒๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสมุทรสาคร

news skn 22112565