Sidebar

ประวัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

เกี่ยวกับสถาบัน

ประวัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2521  เดิมชื่อวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร เป็นวิทยาลัยพลศึกษาแห่งที่ 13 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการที่จะขยายการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (พลศึกษา) ไปยังส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นวิทยาลัยพลศึกษาประจำเขตการศึกษาที่ 1  มีพื้นที่รับผิดชอบ 5  จังหวัด คือ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ นครปฐม และเพชรบุรี

ปี พ.ศ.2521 เริ่มเปิดดำเนินการสอนเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2521 โดยใช้สถานที่ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร และได้รับเงินอุดหนุนจากกรมพลศึกษา

ปี พ.ศ.2523 ได้ย้ายสถานที่เรียนมาอยู่ในที่ตั้งถาวร เลขที่ 137 หมู่ที่ 3 ถนนสมุทรสาคร - โคกขาม ตำบลบางหญ้าแพรก  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  มีเนื้อที่ 117 ไร่ 3 งาน 11 ตารางวา  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2523 จนถึงปัจจุบัน

ปี พ.ศ.2533 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาครได้จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ภายใต้โครงการสมทบทางวิชาการกับสถาบันราชภัฏนครปฐม  เปิดการเรียนการสอน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการฝึกและการจัดการกีฬา

ปี พ.ศ.2535 ได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่ เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (การฝึกและการจัดการกีฬา)

ปี พ.ศ.2538 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ได้ผลิตบัณฑิต ในสาขาศิลปศาสตร์ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารการกีฬาเพิ่มอีก 1 หลักสูตร

ปี พ.ศ.2545 สถานศึกษาในสังกัดกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้โอนมาสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเป็นส่วนราชการในสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

ปี พ.ศ.2548 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ได้ยกฐานะเป็นสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาคร ตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2548 เป็นต้นมา โดยจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี แบ่งออกเป็น 3 คณะวิชา ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์

ปี พ.ศ. 2555 สถาบันการพลศึกษามีพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) มีผลให้สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร สามารถจัดการศึกษาได้จนถึงระดับปริญญาเอก

              ปี พ.ศ.2562 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นมา

<<<(พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562)>>>

 

ตรามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

LogoTH

 

ความหมายของตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

     1. พระพลบดี (พระอินทร์) หมายถึง ผู้เป็นใหญ่แห่งกำลัง ทรงช้างเอราวัณสามเศียร พระหัตถ์ขวาถือวชิราวุธ พระหัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์
     2. สีขาวรอบพระเศียร หมายถึง รัศมีแห่งพลังของพระอินทร์
     3. วงกลมสีเหลือง หมายถึง ความสว่างสไว และความเจริญรุ่งเรืองสืบไป
     4. พื้นสีน้ำเงิน หมายถึง สีของแผ่นดิน เสมือนการเกิดขึ้นมาจากแผ่นดิน
     5. ธงชาติไทย มีลักษณะพลิ้วเสมือนลมพัด หมายถึง ความร่มเย็นเป็นสุข มี 2 ด้าน เหมือนปีกนกอินทรีย์ที่กางออกแสดงถึงความยิ่งใหญ่ มีชีวิตชีวาไม่หยุดนิ่ง
     6. เครื่องหมายสามห่วง (เขียว ขาว เหลือง) หมายถึง การให้การศึกษากับบุคคล ควรให้ทั้ง 3 อย่างพร้อมกัน คือ สีเขียว หมายถึง พลศึกษา, สีขาว หมายถึง จริยศึกษา, สีเหลือง หมายถึง พุทธศึกษา
     7. ช้างเอราวัณสามเศียร เป็นพาหนะของพระอินทร์ ยืนอยู่เหนือก้อนเมฆ
     8. 2019 หรือ 2562 หมายถึง ปีที่ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ธงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

FlagTNSUSKN

 

ความหมายของธงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

     สีชมพู – ฟ้าน้ำทะเล เป็นสีประจำจังหวัดสมุทรสาคร
     สีชมพู – ฟ้าน้ำทะเล หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทางปัญญา คุณธรรมและจริยธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ
     สีชมพู หมายถึง ความรอบรู้ ความเข็มแข็งและมีพละกำลัง
     สีฟ้าน้ำทะเล หมายถึง ปัญญา คุณธรรมและจริยธรรม

ระบบงานของวิทยาเขต

banner-online


ระบบงานสารบรรณ

e testing

การประกันคุณภาพการศึกษา

logojournalipe


banner webmailth

Checo buttom

akrawisut

researchsystem

eds ling2564

e student

e teacher

e administrator


Tnsuskn button 4


e book30

ติดตามบน FaceBook

fb tnsuskn


fb tnsuskn3


fb tnsuskn4

fb tnsuskn5

fb tnsuskn2

รายงานการประเมินตนเอง

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปฏิทินการจัดการศึกษา

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
9
10
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 

e book26
20150205205151A 
13workventure