Sidebar

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามมาตรการการประหยัดงบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
คู่มือการดำเนินงานวิจัย
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI:Thai Journal Citation Idex Centre)
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)
ความรู้เกี่ยวกับการใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
ขั้นตอนและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ประจำปีงบประมาณ 2556-2565

ปีงบประมาณ 2565

ที่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย คณะ เงินรายได้  งบประมาณแผ่นดิน บทคัดย่อ
1 การวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์ของการวิ่งกลับตัวเพื่อทำคะแนนในนักกีฬาคริกเก็ตชายทีมชาติไทย

นางสาวนฤมล ศรีสุวรรณ
ผศ.ดร.ไวพจน์ จันทร์เสม

วิทยาศาสตร์
การกีฬาและสุขภาพ
61,640    
2 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

นางสาวยุพาภรณ์ สิงห์ลำพอง
นายหริต  หัตถา

วิทยาศาสตร์
การกีฬาและสุขภาพ
45,400    
3 ผลของการฝึกกระโดดเชือกแบบแอนแอโรบิกที่มีต่อสมรรถภาพ
ทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะของนักกีฬาเทนนิสเยาวชน

ผศ.ดร.ไวพจน์ จันทร์เสม
นายธนภัค ตรีสัตยกุล

วิทยาศาสตร์
การกีฬาและสุขภาพ
41,200    
4 การพัฒนาตำรับและประสิทธิภาพของโลชั่นสมุนไพรจากไพล ขมิ้นชัน และขมิ้นอ้อยร่วมกับการนวดทางการกีฬาต่ออาการปวดระบมกล้ามเนื้อหลังการออกกำลังกาย

ดร.วิภา จันทรวงค์
ผศ.ดร.ไวพจน์ จันทร์เสม

วิทยาศาสตร์
การกีฬาและสุขภาพ
50,000    
5 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพทางกายกับความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนไหวในนักกีฬาคริกเก็ตทีมชาติไทย

ผศ.ดร.ไวพจน์ จันทร์เสม
นางสาวนฤมล ศรีสุวรรณ

วิทยาศาสตร์
การกีฬาและสุขภาพ

51,700

   
6 การใช้สัญญะการโฆษณาของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาผ่านสื่อสารมวลชนของประเทศไทย

นายสุธิชา ภิรมย์นุ่ม

ศิลปศาสตร์ 25,120    
7 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสมุทรสาคร  น.ส.จารุวดี  แก้วมา ศิลปศาสตร์  25,600     
8

นโยบาย soft power : การบริหารเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านคลองแค จังหวัดสมุทรสาคร

 ผศ.ดร.นพรัตน์ พบลาภ
ผศ.สุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ์
ศิลปศาสตร์ 40,300   บทคัดย่อ 

9

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

นายวิษณุ  อรุณเมฆ
นายวรพล แสนจันทร์

ศึกษาศาสตร์

25,600     
10

การพัฒนาทักษะในการรับและการส่งลูกบาสเกตบอลโดยใช้กิจกรรมเกมสำหรับนักเรียนหญิงในโรงเรียนกีฬาสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

 นายชยกร ปวรทวีสุข
ดร.วัชรกัญจน์  หอทอง
ศึกษาศาสตร์ 40,000     
11 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตสำหรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร  ผศ.ศิริพร รุ่งเรือง ศึกษาศาสตร์ 17,600    
12 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้พลศึกษาด้านทักษะปฏิบัติสำหรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ผส.ดร.วัชรกัญจน์  หอทอง
นางกชพรรณ  มณีวงษ์
นายเฉลิมพล บุญเกิด
ศึกษาศาสตร์ 40,000    
13 การพัฒนารูปแบบยิมนาสติกศิลป์เพื่อการดูแลสุขภาพสำหรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นายเอกราช  จันทร์กรุง
ผศ.ดร.วัชรกัญจน์  หอทอง 
ศึกษาศาสตร์ 40,000    
14 การศึกษาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาความฉลาดรู้ทางกายสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผศ.จงรักษ์  กะรัมย์ ศึกษาศาสตร์ 11,800    

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ประจำปีงบประมาณ 2549-2555

ปีงบประมาณ 2555

ที่ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย  คณะ  ปีงบประมาณ  บทคัดย่อ  

การรับรู้ข่าวสารของชุมชนจากวิทยุชุมชนในจังหวัดสมุทรสาคร 

นางสาวศุภกาญจน์ จำเริญรักษ์
และคณะ 

 ศิลปศาสตร์

   2555    

บทคัดย่อ

วัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองสามสมุทร

ผศ.กุลธิดา เชิงฉลาด
พ.อ.อ.หญิงจินตนา หัตถา
ผศ.ตรีวิทย์  องค์ปรีชา
ผศ.รัตนา เพ็ญประยูร
นางยุพา  เฮงจำรัส
นางอนงค์  พละศักดิ์

 ศิลปศาสตร์

 2555

บทคัดย่อ